CLEANMED INSTRUMENTS Rastvor za dizenfekciju 1L

2,499.00RSD

2 na zalihama

Uputstvo za upotrebu: Dodajte 20 ml ‡ 1 ml u 980 ml čiste vode (2% rastvor). Vreme ekspozicije: 15 minuta. Ne prekoračite ovo preporučeno vreme. Nakon dezinfekcije temeljno isperite instrumente vodom ili destilovanom vodom. Samo za profesionalnu upotrebu.
Efektivni spektar: Baktericidno, Aktivnost protiv
kvasaca, virusa humane imunodeficijencije, virus humane influence B, virus hepatitisa C.
Uporedi
Kategorija:

Zemlja porekla: Italija

Uputstvo za upotrebu: Dodajte 20 ml ‡ 1 ml u 980 ml čiste vode (2% rastvor). Vreme ekspozicije: 15 minuta. Ne prekoračite ovo preporučeno vreme. Nakon dezinfekcije temeljno isperite instrumente vodom ili destilovanom vodom. Samo za profesionalnu upotrebu.
Efektivni spektar: Baktericidno, Aktivnost protiv
kvasaca, virusa humane imunodeficijencije, virus humane influence B, virus hepatitisa C.
Ispitano prema standardima: EN 14885, EN 14562, EN 14561, EN 14476, EN 13727, EN 13624.
Sastav: voda, benzalkonijum hlorid, didecildimetilamonijum hlorid, propan-2-ol, benzotriazol, poliheksametilen bigvanid hidrohlorid,
hidroksietilceluloza, kokamidopropil betain, parfem, C.I. 44045.
Opasnost. EUH208: Sadrži poliheksametilen
bigvanid hidrohlorid. Može izazvati alergijske reakcije. H314: Izaziva teške opekotine kože i povrede oka. H410: Veoma toksično za vodenu sredinu, sa dugotrajnim efektom P260: Ne udisati prašinu/dim/gas/maglu/paru/aerosol. P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare za lice. P301+330+331: UKOLIKO DODJE DO DODIRA SA USTIMA: isprati usta, ne izazivati povraćanje. P303+P361+P353:
Pri dodirom sa kožom (ili kosom): Odmah uklonite/Skinite svu kontaminiranu odeću. Isperite kožu sa vodom/ istuširati se. P304+340: AKO SE UDIŠE: izneti osobu na svež vazduh i postaviti je u položaj koji olakšava disanje. P305+351+338:
U SLUČAJU DODIRA SA OČIMA: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta.
Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti.
Nastavite sa ispiranjem.
P403+P233: Čuvati na dobro provetrenom mestu. Čuvati u dobro zatvorenoj posudi. P235:
Održavati hladnim. Kontraindikacije. Nekompatibilni materijali: bakar, aluminijum, toplota. Ne koristiti na legiranim materijalima, delovima od kovanog gvožđa ili livenog aluminijuma, npr. §prica Citoject, itd.
  • bez aldehida
  • blag, prijatan miris
  • veoma dobra sposobnost čišćenja
  • širok spektar antimikrobne efikasnosti
  • skraćuje vreme u ultrazvučnim kadama
Budite prvi koji će oceniti “CLEANMED INSTRUMENTS Rastvor za dizenfekciju 1L”

Broj recenzija

Još uvek nema recenzija.

PROKOZMETIKA

CLEANMED INSTRUMENTS Rastvor za dizenfekciju 1L

2,499.00RSD

Dodaj u korpu